Kontakt2018-06-12T11:03:07+00:00

Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne VERDE, ul. Bonifraterska 3/11 m.76, 00-203 Warszawa. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe gromadzone przez Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE  pozyskiwane są wyłącznie na podstawie pisemnej, bezpośredniej i bezwarunkowej zgody osoby, której dotyczą oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych.

Proszę o zapoznanie się z Polityką Prywatności Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE

Dane osobowe, których administratorem jest Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym oraz planowane do wprowadzenia w życie na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe gromadzone przez Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE pozyskiwane są wyłącznie na podstawie pisemnej, bezpośredniej i bezwarunkowej zgody osoby, której dotyczą oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych.

Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu.

Formularz kontaktowy na stronie www.verde.edu.pl/kontakt umożliwia wysłanie wiadomości do Centrum Medycznego VERDE. Dane przetwarzane są przez Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z z osobą zainteresowana usługami medycznymi oferowanymi  Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE .

Dane osobowe są przechowywane przez Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług medycznych, o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych odmiennych obowiązków w powyższym zakresie.

Dane osobowe mogą zostać powierzone innemu podmiotowi (np.  laboratorium medyczne) wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego i profesjonalnego świadczenia usług medycznych oraz za uprzednią, pisemną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Osoby, które powierzyły Izabela Borowiecka Centrum Medyczne VERDE swoje dane osobowe w celu realizacji usług medycznych mają prawo do wglądu, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie, a także otrzymania ich od administratora danych w formie umożliwiającej ich odczytanie. Osoba powierzająca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Centrum Medyczne VERDE

  • ul. Bonifraterska 3/11 lok.76, 00-203 Warszawa
    Róg Franciszkańskiej, przy Ambasadzie Chińskiej

  • Wizyty lekarskie – zapisy: (+48) 22 827-16-12 / 22 353-35-70

  • Nietolerancje pokarmowe, badania genetyczne i laboratoryjne- informacja i zapisy: (+48)503 077 671